2.04.2555

เลื่อนกำหนดดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT และ 7 วิชา เป็น 14-15 ก.พ.


 
สทศ.เลื่อนกำหนดดูกระดาษคำตอบ GAT/PAT และ 7 วิชา จาก 25-26 ก.พ. เป็น 14-15 ก.พ. ในเวลาเดิมที่นัดหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่ต้องการยืนยันคะแนนไปยื่นสอบรับตรง
       
ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้เปิดให้ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบการสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  1/2555  และวิชาสามัญ  7  วิชา ประจ าปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  ถึงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2555  และจะให้บริการดูกระดาษค าตอบในวันที่  25  และ  26  กุมภาพันธ์  2555  นั้นสทศ. เห็นถึงความจ าเป็นของผู้ยื่ นค าร้องที่ประสงค์จะดูกระดาษค าตอบก่อนวันที่ สทศ. ก าหนดเพื่อสามารถยืนยันคะแนนที่ได้รับก่อนน าไปยื่นคะแนนกับมหาวิทยาลัยที่สมัครสอบรับตรงไว้ดังนั้น สทศ. จึงได้เลื่อนกำหนดการให้บริการดูกระดาษค าตอบ  ดังรายละเอียดดังนี้
กำหนดวันนัดดูกระดาษค าตอบเดิม ก าหนดวันนัดดูกระดาษค าตอบใหม่
25  กุมภาพันธ์  2555 14  กุมภาพันธ์  2555
26  กุมภาพันธ์  2555 15  กุมภาพันธ์  2555
หมายเหตุ :  กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบจำนวนมาก สทศ.จะขยายวันในการให้บริการดู
กระดาษค าตอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ที่ยื่นค าร้องและได้รับนัดดูกระดาษคำตอบในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2555 ตามก าหนดการเดิม  
สามารถเข้ารับบริการในวันนัดดูกระดาษค าตอบ ในวันที่ 14  -  15 กุมภาพันธ์2555 ตามเวลาที่สทศ.นัดไว้เดิม
ส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะขอรับบริการดูกระดาษค าตอบในวันที่  1 4   - 1 5   กุมภาพันธ์  2 5 5 5
สามารถเข้ารับบริการดูกระดาษค าตอบตามที่ได้รับนัดเดิมได้ ในวันที่  25  -  26  กุมภาพันธ์  2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า