2.02.2555

รับตรง โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2555
 จำนวนรับเข้าศึกษา
1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 50 คน
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน
         รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
3. ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี
รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์  ถึง 2 มีนาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมด http://seas.arts.tu.ac.th/news/general/admiss55.pdf
เว็บไซต์หลัก   http://seas.art.tu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า