2.07.2555

ประกาศผล รับตรง Clearing House บางมด 2555
ผู้มีสิทธิ์สอบต้องดำเนินการ ดังนี้

โหลดชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตามวันที่ที่ระบุในใบชำระเงินเท่านั้น หากผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าสมัครตามวันที่ระบุจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบทันที
Link พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช.

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (ทล.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ค.อ.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล (ทล.บ.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียวอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า