โหลดชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ไปชำระที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตามวันที่ที่ระบุในใบชำระเงินเท่านั้น หากผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าสมัครตามวันที่ระบุจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบทันที
Link พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

คณะวิศวกรรมศาสตร์  สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช.

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
สาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

สาขาวิชามีเดียอาตส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย สำหรับผู้จบวุฒิการศึกษา ปวช.

สาขาวิชามีเดียอาตส์