2.15.2555

รับตรง พยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย


คลิกดูภาพใหญ่

ด่วน สมัครวันนี้ รับทุนการศึกษาทันที 16,000 บาท สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภายใน วันที่ 1 มีนาคม 2555 เท่านั้น

ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเบื้องต้นเพียง 560 บาท มีสิทธิ์ดังนี้
  • มีสิทธิ์จองทุน 16000 บาท (ถือเป็นทุนพัฒนาการศึกษาแบบให้เปล่า ไม่ต้องเป็นหนี้ และไม่ใช้คืน)
  • มีสิทธิ์เป็นนักศึกษา และเรียนล่วงหน้า (เพื่อสำเร็จการศึกษาเร็ว เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ก่อน)
  • มีสิทธิ์ทำเรื่องเป็นนักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่ ยื่นก่อนพิจารณาก่อน ส่วน รายเก่า โปรดยื่นเอกสารด่วน)

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
รอบที่ 1  รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รับจำนวน  40  คน
รอบที่ 2   รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน 
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

รอบที่ 1  รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   รับจำนวน  40  คน
รับสมัคร วันที่ 26 ธ.ค.  2554 ถึง  วันที่ 8 มี.ค. 2555
 สอบ         วันที่ 14 มีนาคม 2555

รอบที่ 2  
รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน 

รายละเอียดการรับสมัคร


1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
1. เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 
ในแผนการศึกษา  วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
2. อายุ 16 ปี  ขึ้นไป
3. มีระดับผลการศึกษา (GPA)  =  2.50   ขึ้นไป
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. มีความประพฤติดี  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา

2. การคัดเลือก
                1. สอบข้อเขียน  ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุด  ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความถนัดและความรู้ทั่วไป  และวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล  ได้แก่ 
- ชุดที่ 1  ประกอบด้วย           
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์                                  จำนวน 20  ข้อ
                                    ข้อสอบวิชาเคมี                                               จำนวน 20  ข้อ
                                    ข้อสอบวิชาภาษาไทย                          จำนวน 20  ข้อ
                        -ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 
ข้อสอบวิชาฟิสิกส์                              จำนวน 20  ข้อ
                                    ข้อสอบวิชาชีววิทยา                            จำนวน 20  ข้อ
                                    ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                จำนวน 20  ข้อ
                        - ชุดที่ 3 ประกอบด้วย
ข้อสอบวัดเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลและEQ   จำนวน 40  ข้อหมายเหตุ : จำนวนข้อของข้อสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม
           
2. สอบสัมภาษณ์
3. การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย  พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและการสอบ
คัดเลือกจำนวน  560  บาท(ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
2. สมัครผ่าน website  ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  www.CAS.ac.th   และชำระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก จำนวน  560  บาท โดยโอนเข้าบัญชี  (ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินทางธนาคาร)
และส่งแฟกซ์เอกสารการชำระเงินมาที่หมายเลข  043-246539  โดยระบุถึง “คณะพยาบาลศาสตร์”  หรือส่งเอกสาร “ส่วนที่ 2”  มาทางไปรษณีย์
เลขที่ 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  และนำเอกสารการชำระเงิน “ส่วนที่ 1” มาแสดงในวันสอบคัดเลือก
ชื่อบัญชี “รายได้อื่นวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย”  เลขที่บัญชี 437-1-42800-2  
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีจันทร์
            หมายเหตุ : การสมัครเข้าสอบคัดเลือกจะสมบูรณ์เมื่อวิทยาลัยได้รับหลักฐานการสมัครและการชำระเงินครบถ้วน

4. หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก
                1. ใบสมัครสอบคัดเลือก
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  รูป
3. ใบรายงานผลการศึกษา (GPA)    และคะแนนการสอบ GAT, PAT (ถ้ามี)
            4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา  อย่างละ 1 ฉบับ
            5.  กรณีผ่านการสอบข้อเขียน ให้นำใบรับรองความประพฤติ  พร้อมแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ  :   หากมีข้อขัดข้องใดๆเกี่ยวกับการส่งหลักฐานการสมัคร  โปรดแจ้งให้วิทยาลัยฯ
ทราบเพื่อรักษาประโยชน์ของท่านเอง  หมายเลขโทรศัพท์ : 043 -246536  ถึง  8  ต่อ  388    
ติดต่อ  คุณศศิธร ศรีหาจันทร์


ข้อปฏิบัติในการสอบ
1.                ขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบและรับเลขที่นั่งสอบ  ที่โรงยิมเนเซียม วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
วันที่เสาร์ที่  14  มีนาคม 2555  เวลา 8.00 น. –9.00 น.
2.                ดำเนินการสอบ ดังนี้
2.1   เริ่มสอบภาคเช้าเวลา 9.00 -12.00 น.
2.2    เริ่มสอบภาคบ่ายเวลา 13.00 -  14.30 น.
2.1    ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนของ
       ผู้เข้าสอบ
2.2   มีอาหารว่าง  อาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับ        
      ผู้เข้าสอบ  คนละ  1 ชุด
1.                การแต่งกายเข้าสอบ : ชุดสุภาพ  สวมรองเท้าหุ้มส้น
2.                เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม เช่น  ปากกา    
     อุปกรณ์ลบคำผิด
3.                ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะทำการสอบ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ.จิรวรรณ
รอบที่ 2   รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
รอบที่ 1  รับตรงโดยการสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย รับจำนวน  40  คน
รอบที่ 2   รับโดยผ่าระบบ Admission  จำนวน 25  คน ขอก

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า