2.27.2555

รับตรง วิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.ก. สุพรรณบุรี


จากกระแสโลกาภิวัฒน์ที ผลักดันให้มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและการดําเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที มีความกาวหน้าอย่างรวดเร็วทําให้หน่วยงานและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จําเป็นต้องเพิ มขีดความสามารถและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ เช่นเดียวกนกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที ยว ซึ งเป็นธุรกิจที มีการแข่งขันกนสูงดังนั้น จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลและหน่วยงานที เกี ยวข้องต้องกาหนดนโยบายและมาตรการ ที เป็นมาตรฐานสากล เกี่ยวกบการพัฒนา  แหล่งท่องเที ยวและธุรกิจบริการที เกี ยวข้อง อาทิธุรกิจนําเที ยว ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจร้านค้าของที ระลึก ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจที เกี ยวข้องกบ สุขภาพ ดังนั้น การผลิตกำลังคนที มีความรู้ ความสามารถและทักษะสูงทางด้านการจัดการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที ยว ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการกบนานาชาติ ททั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานให้ชุมชนในท้องถิ นได้อีกทางหนึ ง
คุณสมบัติของผ้สมัคร 
1) เป็นบุคคลที กาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2)  มีบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลต่างด้าวต้องมีหลักฐานได้รับอนุญาตให้อยูในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
3)  เป็นผู้ที มีผลคะแนน GPAX ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยางน้อย 5 ภาคการศึกษา (ม.4 - ม.6 เทอมต้น)  โดยมีคะแนนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
รายละเอียดทั้งหมด http://flas.kps.ku.ac.th/newflas1/news/file_data/nisit/1_020212.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า