2.27.2555

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555
----------------------------------------------

ด้วยโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255
5 จำนวน 140 คน โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ  
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ จำนวน  70  คน
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ  จำนวน70  
รับสมัครถึงวันที่ 19 มีนาคม 2555


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา  2555


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา    เห็นสมควรให้มีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจะทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 9 คน
รับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2555
ตรวจสอบรหัส โรงเรียนได้ที่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า