2.09.2555

ทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2555


ทุนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ทุน มธบ.) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
 
ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่
ประเภททุน
จำนวนทุน
คำชี้แจง
 • ทุนเรียนดี
 • ทุนเรียนดี (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ทุนตัวแทนจังหวัด
 • ทุนเสริมโอกาสผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนสำหรับข้าราชการหรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
        (เฉพาะภาคค่ำ)
 • ทุนนักกีฬา
 • ทุนศิลปินและสื่อมวลชน
 • ทุนความสามารถพิเศษ
 • ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล 
60
14
65
30
15


70
15
10
55
กำหนดตามที่
สกอ. จัดสรร
ติดต่อขอรับใบสมัคร และ สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม ณ  สถานที่รับสมัคร 
 
                          รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถขอใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่จุดรับสมัคร หรือDownload ใบสมัครขอทุนมหาวิทยาลัย (ทุน มธบ.)
  เอกสารที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ต้องเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของเอกสาร)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบ รบ. หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา
  • ผลงานการประกวด หรือแข่งขัน (กรณีขอทุนความสามารถพิเศษ)
  • รูปถ่ายบ้านที่ต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ปรากฎอยู่ในรูปบ้านด้วย (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)
  • เขียนเรียงความบอกเล่าถึงความเดือดร้อนทางด้านการเงินของนักศึกษาและครอบครัวอย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 (กรณีขอทุนเสริมโอกาส)
  การส่งใบสมัครขอทุนการศึกษา
  • ส่งด้วยตัวเองที่จุดรับสมัคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ส่งใบสมัครทาง e - mail  (กรอกใบสมัครแล้ว ให้ Scan ส่งแนบไฟล์มาที่  fund@dpu.ac.th ) โดยผู้สมัครจะต้องสมัครเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.dpu.ac.th/admissions55/scholarship.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า