2.04.2555

ผอ.สทศ :เด็กได้คะแนนน้อย ไม่ใช่เพราะออกข้อสอบยากขึ้น !!
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้จัดสอบวิชาสามัญ 7 วิชาตั้งแต่วันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมาเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนไปใช้ประกอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2555 นั้น สทศ.ได้ตรวจสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ประกาศผลสอบแล้วผ่านทาง http://www.niets.or.th ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีคะแนนตามรายวิชาดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 126,528 คน คะแนนเต็ม 100 ได้เฉลี่ย 54.61 คะแนน ต่ำสุด 4 คะแนน สูงสุด 90 คะแนน วิชาสังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 130,369 คน คะแนนเต็ม 100 ได้เฉลี่ย 32.97 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 84 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ได้เฉลี่ย 28.43 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน สูงสุด 92.50 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 118,680 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้เฉลี่ย 19.92 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน วิชาฟิสิกส์ ผู้เข้าสอบ 82,172 คน คะแนนเต็ม 100 ได้เฉลี่ย 23.54 คะแนน ต่ำสุด 0 คะแนน สูงสุด 100 คะแนน วิชาเคมี ผู้เข้าสอบ 79,875 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้เฉลี่ย 25.75 คะแนน ต่ำสุด 2 คะแนน สูงสุด 90 คะแนน และวิชาชีววิทยา ผู้เข้าสอบ 79,276 คน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้เฉลี่่ย 32.75 คะแนน ต่ำสุด 1 คะแนน สูงสุด 93 คะแนน ทั้งนี้ ผลคะแนนที่ออกมาทั้ง 7 รายวิชานั้นคณิตศาสตร์เด็กจะได้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าวิชาอื่นโดยส่วนใหญ่จะได้คะแนนระหว่าง 10.01-20 คะแนน เช่นเดียวกับวิชาฟิสิกส์และเคมีที่เด็กจะได้คะแนนอยู่ในช่วง 10.01-20 คะแนน

ผอ.สทศ.กล่าวต่อว่า สำหรับผลคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2555 ที่ได้ประกาศผลไปแล้วนั้น สทศ.ได้มาวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วพบว่าคะแนนวิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 39.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 300 คะแนนถือว่าค่อนข้างต่ำมากและต่ำกว่าการสอบครั้งที่ผ่านมาที่มีคะแนนเฉลี่ย 64.22 คะแนน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าการสอบ PAT 1 เป็นข้อสอบปรนัย 125 คะแนน และข้อสอบที่ให้เติมค่าตัวเลข 175 คะแนน สิ่งนี้อาจสะท้อนได้ว่าเด็กไทยจะต้องพัฒนาทักษะการทำข้อสอบแบบเติมคำกันต่อไป ดังนั้น ตนอยากจะให้การวัดประเมินผลในชั้นเรียนควรจะเน้นข้อสอบอัตนัยให้มากขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับคะแนน GAT เป็นที่น่ายินดีว่ายังมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 300 คะแนน แต่หากเปรียบเทียบคะแนนกับการสอบครั้งที่ 1/2554 สอบมีนาคม 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 171.89 คะแนน การสอบคราวนี้คะแนนลดลงเพราะมีคะแนนเฉลี่ยเพียง 130.59 คะแนน ซึ่งทุกฝ่ายควรต้องมาดูว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรโดยในส่วน สทศ.จะไปวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ค่าความยากและความเที่ยงเพื่อให้กรรมการออกข้อสอบนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการออกข้อสอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าการที่เด็กได้คะแนนน้อยลงในบางวิชาคงไม่ได้เป็นเพราะข้อสอบยากขึ้นอย่างแน่นอน  

Credit  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1328098728&grpid=&catid=19&subcatid=1903

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า