2.27.2555

รับตรง ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง 2555

ด้วยปีการศึกษา 2555 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ รุ่นที่ 11 คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ศึกษาในเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้
1.    หลักสูตร 4 ปี 169 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 620,660 บาท
2.    หลักสูตร 6 ปี 238 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 763,460 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • หลักสูตร 6 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียน Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง สำเร็จเป็น Doctor of Optometry (O.D.)
  • หลักสูตร 4 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา เรียน Optometry ในหลักสูตร 4 ปี สำเร็จเป็น Doctor of Optometry (O.D.)
3.    ค่าคู่มือใบสมัคร 200 บาท  (Download ใบสั่งซื้อคู่มือใบสมัครทางไปรษณีย์) และค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท
4.    วิธีการสมัคร
-       สมัครทางไปรษณีย์ (Download คำชี้แจงการสมัครทางไปรษณีย์)
-       สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย
ชั้น 2 ห้อง 0212 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่ 3-9 มี.ค.55)
5.    หลักฐานการสมัคร
-       คู่มือใบสมัคร
-       รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
-       รูปถ่ายติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
-       ใบรับรองแพทย์
-       สำเนาวุฒิบัตร สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 2 ฉบับ
-       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
-       ซองจดหมาย ขนาด 11 x 23 ซ.ม. ติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเองจำนวน 1 ซอง (เฉพาะกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์)

6.    ปฏิทินการรับสมัคร

รอบที่ 1

จ. 6 ก.พ. 55 - ศ. 16 มี.ค. 55        สมัครทางไปรษณีย์
จ. 6 ก.พ. 55 - พฤ. 29 มี.ค. 55    สมัครด้วยตนเอง
ศ. 30 มี.ค. 55                                                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ส. 31 มี.ค. 55                                                สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
จ. 2 เม.ย. 55                                                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
จ. 9 เม.ย. 55                                                  ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน

รอบที่ 2

จ. 2 เม.ย. 55 - ศ. 18 พ.ค. 55                       สมัครทางไปรษณีย์
จ. 2 เม.ย. 55 - พฤ. 31 พ.ค. 55                   สมัครด้วยตนเอง
ศ. 1 มิ.ย. 55                                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ส. 2 มิ.ย. 55                                                   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 16.30 น.
อ. 5 มิ.ย. 55                                                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
พ. 6 มิ.ย. 55 - ศ. 8 มิ.ย. 55                          ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน
7.    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น.
8.    บรรยายในชั้นเรียน วันที่ 11 มิ.ย. 55 -  5 ต.ค. 55
9.    วันเวลาเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
10.    สถานที่เรียน สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0212 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์และโทรสาร. 0-2310-8906-7
Website : http://www.ihs.ru.ac.th
E-mail : ihs@ru.ac.thสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์และผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร คือ ...

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ (OPTOMETRY) มีหลักสูตรปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (DOCTOR OF OPTOMETRY หรือ O.D.) เป็นหลักสูตรหลักสำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะสาขานี้ในระดับปริญญาอุดมศึกษา ในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมามีปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรปริญญาเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนสำหรับผู้ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาทัศนมาตรตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขประกอบพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์และหลักสูตรปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่น นอกจากใช้เวลาในการศึกษากว่า 6 ปีแล้วในหลักสูตรทางทัศนมาตรศาสตร์ยังประกอบด้วยรายวิชาเฉพาะด้าน การปฏิบัติงานคลินิกที่เข้มข้น และทักษะเฉพาะทางที่มีผลต่อความชำนาญทางคลินิกซึ่งช่วยให้สาขาวิชานี้เป็นสาขาวิชาที่มีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างชัดเจนอีกด้วย
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตร ถือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นศาสตร์แห่งการประกอบโรคศิลปะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลทางการแพทย์ด้านจักษุและระบบการเห็นได้แก่ การตรวจ วินิจฉัย แก้ไขและป้องกันความผิดปกติทางด้านสายตาของประชาชนด้วยวิธีการทางทัศนมาตรหรืออุปกรณ์ เช่น การใช้เลนส์สายตา คอนแทคเลนส์ เครื่องมือในการฝึก กระบวนการฟื้นฟูและการฝึกกล้ามเนื้อตา การตรวจการประมวลผลระบบการเห็น การตรวจเพื่อเตรียมการผ่าตัดตา การตรวจเพื่อติดตามผลการผ่าตัดตา การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาโรคตา มีส่วนร่วมในการตรวจทางการแพทย์เพื่อติดตาม ป้องกันหรือร่วมในการแก้ไขปัญหาของระบบในร่างกายที่มีผลต่อสภาพการเห็นเท่าที่จำเป็นต่อผู้ป่วยในแต่ละราย
ในหมู่ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุข มาตรฐานการศึกษาและจำนวนของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรถือว่าเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ของระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นๆ เนื่องจากทัศนมาตรศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีมาตรฐานที่ชัดเจนทั่วโลกซึ้งจำเป็นต้องมีขั้นตอนการรับรองในประเทศและยังมีมาตรฐานรับรองระดับสากลควบคุมการปฏิบัติงานทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็นการประกอบวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์อย่างอิสระหรือร่วมกับทีมงานแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ปัจจุบันในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยนั้น สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของสาขาทางการแพทย์ที่มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จำนวนมากทั้งในสถานพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน เป็นอันดับ 3 รองจากแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์มีสภาทัศนมาตรศาสตร์โลก (World Council of Optometry หรือ WCO) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลทางวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำในบทบาทของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์ด้านนโยบายทางสาธารณสุข โดยองค์กรนี้ซึ่งมีทั้งองค์กรย่อยระดับภูมิภาคและระดับโลกจะจัดให้มีการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาคทุก 2 ปีและการประชุมระดับโลกทุกๆ 4 ปี ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสภาทัศนมาตรศาสตร์โลกด้วยเช่นกัน


กรุงเทพฯ 10 ก.พ. 54 - ปัจจุบันคนมีปัญหาทางสายตาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็กในวัยเรียน จนทำให้ไม่อยากเรียนหนังสือ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด่านแรกที่ด้านวิเคราะห์ดวงตา อย่างนักทัศนมาตรศาสตร์ ทั้งประเทศมีเพียง 36 คนเท่านั้น ติดตามจากรายงาน.-สำนักข่าวไทย

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า