2.11.2555

รับตรงภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ก. กำแพงแสน


รับสมัครนิสิตใหม่ (เพิ่มเติม) รอบที่ ๑ เข้าศึกษาต่อในโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษฯ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
๑.๑  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑.๒  สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต
๑.๓  มีผลสอบ O-NET GAT PAT๓
๑.๔  ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑.๕  เป็นผู้ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
๑.๖  ไม่เคยได้รับโทษทางอาญา
๑.๗  มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดจนจบหลักสูตรการศึกษาโครงการรับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

http://me.eng.kps.ku.ac.th/me/images/stories/doc/calenda_1.pdf (ปฏิทินการรับสมัคร)

http://me.eng.kps.ku.ac.th/me/images/stories/doc/me.pdf (ใบสมัคร)รับสมัครรอบที่ 1  4 มค - 15 มีค 2555
รับสมัครรอบที่ 2  26 มค-  15 เมษา 2555
รับสมัครรอบที่ 3  23 เมษา - 10 พค 2555

หลังจบการศึกษาจะได้ปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) และสามารถสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) ด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้
 

ระเบียบการ http://ae.eng.kps.ku.ac.th/ae/images/stories/news/2554/ae-spec55.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า