2.15.2555

รับตรง นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2555


 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี  2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นชายโสด อายุระหว่าง 15-18  ปี การนับอายุให้นับตาม พรบ.รับราชการทหาร
 • มีสัญชาติไทย บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI : Body mass index) อยู่ในช่วง18-30 และไม่เป็นโรคที่ทางราชการกำหนด
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือพิพากษาลงโทษในคดีอาญา
 • เป็นชายโสด ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ หรือติดต่อได้เสียกับหญิงถึงขั้นที่จะถือว่าเป็นผู้มีภรรยา
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือเสพสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากโรงเรียน หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่องจากกระทำความผิด
 • มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ตามที่ทางราชการกำหนด
 • ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองถึงความประพฤติ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนด
 • ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ
 • สาขาวิชาช่างต่อเรือ
 • สาขาวิชาช่างการอู่
 • สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ
การเรียนการสอน
 • ชั้นปีที่ ๑
  ภาคต้น ศึกษาพื้นฐานช่างทั่วไป
  ภาคปลาย ศึกษาตามสาขาวิชาช่าง ๔ สาขา
 • ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาตามสาขาวิชาช่าง ๔ สาขา
 • ชั้นปีที่ ๓ ฝึกปฏิบัติในโรงงาน รับเบี้ยเลี้ยง วันละ ๘๗ บาท
สาขาวิชาช่างต่อเรือ มี 4 สาขางาน คือ
 • สาขางานช่างต่อเรือโลหะ
 • สาขางานช่างต่อเรือไม้และไฟเบอร์กล๊าส
 • สาขางานช่างเชื่อมโลหะ
 • สาขางานช่างเขียนแบบต่อเรือ
สาขาวิชาช่างการอู่ มี 1 สาขางาน คือ
 • สาขางานช่างอู่เรือ
สาขาวิชาช่างเครื่องกลโรงงานเรือ มี 5 สาขางาน คือ
 • สาขางานช่างเครื่องยนต์และจักรกล
 • สาขางานช่างเครื่องกลโรงงานเรือ
 • สาขางานช่างทำความเย็นและปรับอากาศ
 • สาขางานช่างโลหะ
 • สาขางานช่างเขียนแบบกลจักร
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า มี 2 สาขางาน คือ
 • สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานช่างเขียนแบบไฟฟ้า
รายละเอียดการรับสมัคร
 • ขายใบสมัคร 16 ม.ค. - 9 มี.ค.2555 เว้นวันหยุดราชการ ที่ ได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 • สมัครทางไปรษณีย์ 16 ม.ค. - 2 มี.ค.2555
 • สมัครผ่านเวบไซด์ 13 ก.พ. - 9 มี.ค.2555
 • สมัครด้วยตนเอง 27 ก.พ. - 9 มี.ค.2555
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอู่ทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5419 , 0 2475 4069  และ 084 158 7079 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.navy.mi.th/dockyard/doced/SD/webschool/index.html

ขอขอบคุณข้อมูลจาก meedee.net

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า