11.12.2555

ทุน Young Professional Retailer ม.ราชมงคลกรุงเทพ 2556


ผู้ได้รับทุนการศึกษา  จะได้ศึกษาต่อ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ในปีการศึกษา 2555 นี้   
คุณสมบัติผู้สมัครสอบเพื่อขอรับทุน 
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษา (หรือ กําลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.2
2. อายุ 18 - 25 ปี บริบูรณ์ 
หลักฐานการสมัครสอบเพื่อขอรับทุน 
1. ใบสมัครของโครงการฯ Download ได้ที่  www.bu.rmutk.ac.th/pdf/ใบสมัคร.pdf
หรือรับใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 ในวันเวลาทําการ 
2. ใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด (ฉบับรับรองจากสถานศึกษา) (4 – 5 ภาคเรียนการศึกษา) 
3. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกต้อง) 
4. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว หน้าตรง, ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นดํา, สวมเสื้อเชิ้ต ถ่ายไว้ไม่เกิน   6 เดือน  จํานวน 
2 รูป (ติดในใบสมัคร 2 รูป) 
5. ค่าระเบียบการสมัครสอบ จํานวน 300.- บาท
 
กำหนดรับสมัครสอบ และยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 7 ชั้น 1 (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) หรือ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ศูนย์บริการการศึกษา ในวันเวลาทำการ เพื่อขอรับทุน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555
 
ระเบียบการ http://www.bu.rmutk.ac.th/pdf/centralretail2.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า