11.07.2555

โครงการทุนนักกีฬาดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับถึง 16 พ.ย.นี้


โครงการทุนนักกีฬาดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับถึง 16 พ.ย.นี้


UploadImage

โครงการทุนนักกีฬาดีเด่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬารับทุนเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายนนี้เท่านั้น

ทุนนักกีฬาดีเด่น

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

นักเรียน นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ จึงจะได้รับทุนการศึกษา และสวัสดิการต่าง ๆ ฟรีตลอดหลักสูตรการศึกษา

โดยจะจัดให้มีการสอนเสริมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนเสริมพิเศษก่อนการสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาการด้านการศึกษา พร้อมกับการพัฒนาการด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ให้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา

• เพื่อส่งเสริมนักกีฬาให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศชาติ และระดับนานาชาติ

• เพื่อสร้างความมั่นใจให้พร้อมเสมอในการแข่งขันมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

• เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

• เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพ และพลานามัยที่แข็งแรง

สวัสดิการที่นักกีฬาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่นจะได้รับ

นักกีฬาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่น จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

• ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

• ได้รับสิทธิขึ้นรถโดยสารของมหาวิทยาลัยในการเดินทางระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้นักกีฬาที่ใช้บริการรถโดยสารของมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับ การประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

• นักกีฬาในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุน แก่นักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย

• นักกีฬาในโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการทำงานหารายได้เสริมระหว่างการศึกษา

หมายเหตุ

๑. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ซึ่งจะต้องชำระเบี้ยประกันภัย จำนวน ๓๗๐ บาท/ปี โดยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในวงเงินประกันครั้งละไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับการเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมและแข่งขัน นอกจากนี้ในกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกัน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. นักกีฬาในโครงการฯ จะต้องชำระค่าประกันความเสียหาย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งจะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักกีฬาที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและขอรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่น ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ด้านการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

• เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.๖ ปวช. ในภาคเรียนสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ ปวช.หรือประกาศนียบตั รอื่นท่กี ระทรวงศกึ ษาธิการรับรองหรือเทยี บเทา่ เช่น กศน. เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี

• เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. อ.ศศ. ในภาคเรียนสุดท้าย หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อ.ศศ.หรือเทียบเท่า

• เป็นนักศึกษาที่ต้องการเทียบโอนมาจากต่างสถาบันทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ โดยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีหลักฐานแสดงผลการเรียนปัจจุบัน

ระดับปริญญาโท

• เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองด้านกีฬา

• เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ

• เป็นตัวแทนนักเรียนไทย หรือนักเรียนอาเซียน

• เปน็ นักกีฬาที่เี คยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหงชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ

• เป็นนักนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิด หรือประเภทต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครทดสอบทักษะความสามารถ *ไม่เสียค่าสมัคร

• สำเนาหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติการเป็นนักกีฬาในชนิดนั้น ๆ เช่น หนังสือรับรองวุฒิบัตร ฯลฯ

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป แต่ละรูปต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

สมัครสอบข้อเขียน

(เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬา)

• หลักฐานการศึกษา เช่น ใบระเบียน ประกาศนียบัตร ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือใบรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่สุดท้าย (หลักฐานการศึกษาจะใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) โดยถ่ายสำเนาลงบนกระดาษ A4 จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๔ รูป แต่ละรูปต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน

• สำเนาบัตรประชาชนทั้ง ๒ ด้าน จำนวน ๑ ฉบับ

• สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล ฯลฯ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
สำหรับผู้สมัครสอบโครงการเพชรในชัยพฤกษ์ และโครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน O-Net ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ เพิ่มเติม
• ใบรับรองความประพฤติ (เฉพาะโครงการเพชรในชัยพฤกษ์)
• เอกสารคะแนนสอบวิชาหลักและวิชาเฉพาะ ซึ่งรายวิชาเหล่านั้นต้องตรงกับข้อกำหนดของคณะที่ผู้สมัครต้องการคัดเลือกพร้อมถ่ายสำเนาลงบนกระดาษ A4 จำนวน ๑ ชุด

การรับสมัคร

๑. กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 พฤศจิกายน 2555

๒. สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ณ แผนกกีฬาอาคาร ๘ ชั้น ๘ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา อาคาร ๑๐ ชั้น ๑ วิทยาเขตรังสิต เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

แผนกกีฬา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร. ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๕๗๒ - ๑๕๗๓
วิทยาเขตรังสิต โทร. ๐ ๒๙๐๒๐๒๙๙ ต่อ ๒๕๗๔

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร. ๐ ๒๓๕๐ ๓๕๐๐ ต่อ ๑๕๘๒ - ๑๕๘๘
วิทยาเขตรังสิต โทร. ๐ ๒๙๐๒๐๒๙๙ ต่อ ๒๔๑๑ - ๒๔๑๒

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า