11.03.2555

รับตรง+ทุน คณะ วิศวกรรมศาสตร์ บางมด ราชบุรี


 
.คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศำสตร์หรือเป็นผู้สำเร็จกำรศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
2. มีผลกำรเรียน และมีคะแนนสอบ GAT/PAT ตำมเกณฑ์ที่มหาวิทยำลัยกำหนด
3. เป็นคนดีมีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพในกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรมศาสตร์
 
สถานที่ศึกษา

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.ราชบุรี) ในรูปแบบResidential College
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ตามหลักสูตรปกติของแต่ละสาขาวิชา
 
ค่าใช้จ่าย/ทุนการศึกษา
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทุกคน จะได้รับทุนกำรศึกษาสำหรับเป็นค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาอื่นๆยกเว้น ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นักศึกษำจะต้องรับผิดชอบเอง
2. นักศึกษำชั้นปีที่ 3 และ 4 เมื่อมาเข้าเรียนตามหลักสูตรปกติที่มจธ.เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จะเสียค่ำใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ศึกษาทั้งหมดตามปกติ
3. นักศึกษากลุ่มด้อยโอกำสทางการศึกษำชั้นปีที่ 3 และ 4 อาจจะได้รับกำรพิจารณำให้ได้รับทุนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นรายๆ ไป 
 
รับสมัคร 12-22 พฤษศจิกายน 2555
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า