11.13.2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาโครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2556 หมด 16 พย. 55 นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาโครงการ “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2556
popupsta
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ  “สถาภูมิ (STABHUMI)” ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผนการศึกษาที่เน้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สายวิทยาศาสตร์)
  • ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Gpax) จำนวน 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ภาคการศึกษา        ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1 ใบสมัครโครงการ (สามารถสั่งพิมพ์ได้ทาง http://www.trang.psu.ac.th)
2 สำเนาระเบียนผลการศึกษา (ปพ.1) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
4. หลักฐานใบโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 100 บาท โดยสามารถชำระ โอนเงินผ่าน
     ธนาคาร ดังนี้
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
                          บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 512-2461-962  
                        - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาตรัง   ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
                          บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 903-182130-6
          รับจำนวนนจำกัดเพียง 50 คน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสัมครสามารถสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้–วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.trang.psu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร  075-201712 ในวันและเวลาราชการ

 ดาวน์โหลดใบสมัคร
 รายละเอียดโครงการ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า