11.04.2555

รับตรง การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มศว 2556


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในหลักสูตรไทยและนานาชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Application for Academic Year 2013 Bachelor of Arts Program in Sustainable Tourism Management
   Admission Requirements for applicants :
1. Group 1 Applicants who have completed, or are presently enrolled in their final year of secondary school,
the equivalent test of Mathayom 6 approved by The Thai Ministry of Education.
2. Group 2 Applicants who have completed, or are presently enrolled in international schools in Thailand
approved by The Thai Ministry of Education or overseas secondary schools.
Applicants from Group 1 and 2 (Only students from international school in Thailand) can apply online
from 29 October 2012 to 15 January 2013.
Applicants from Group 2 (Only overseas students) can apply by postal mail from 29 October 2012 to 15 January 2013.
Detail and Applicantion form on file attach 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า