11.30.2555

กองการสัสดี กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบ นายสิบ สัสดี จำนวน 100 อัตรากองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรีประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัตหน้าที่ในตำแหน่ง เสมียนสัสดีอำเภอ และจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จำนวน 100 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ ระหว่าง 18-30  ปี(เกิดปี พ.ศ. 2526-2538)
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
  • เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรือขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำ ปลด)
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
 •  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 •  มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร 
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 76 (พ.ศ2555) ออกตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้าหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้นไป 
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำ พิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด
กำหนดการ
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัครทางไปรษณีย์ ( ไม่มีการจำหน่าย )
การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ชุดละ 100 บาท
 • ส่วนภูมิภาค วันที่ 13 ธ.ค.55 - 13 ก.พ. 56
 • กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่  13 ธ.ค. 55 -  15 ก.พ. 56 เว้นวันหยุดราชการ
 • กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่ วันที่ 16-24 ก.พ.56 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
การรับสมัคร
การรับสมัครส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ค่าสมัครสอบ 100 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ณ กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ม.ค.56
 • ณ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 ม.ค.56
 • ณ กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ.56
 • ณ มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 3 – 4 ก.พ.56
 • ณ กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 ก.พ.56
 • ณ จังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.56
การรับสมัครส่วนกลาง ตั้งแต่ วันที่ 16 – 24 ก.พ.56 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 56  เวลา09.00  น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันเสาร์ที่ 16  มี.ค.56  เวลา 083.0  น. ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบทางwww.atc-rta.com
ขอบคุณ http://unigang.com

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า