11.05.2555

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 2556

ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง          
          1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น
          1.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม  (GPAX)  และคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม  (GPA)   กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.75  
          1.ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและบรรจุต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) และคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม (GPA) กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 2.50
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          2.1 หลักฐานการสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯ สามารถเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
          1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
          2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
          3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          4) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1หรือ ปพ.1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5ภาคการศึกษา(ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1)
          5) สำเนาผลการสอบ GAT/ PAT (ถ้ามี)
          6) ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
          2.2 ขั้นตอนการสมัคร
            สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 คลิกที่นี่
                   2.2.1 ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
                   2.2.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน 300 บาท        
                   2.2.3 พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์  (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556) ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
                   2.2.4 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)                    
                   2.2.5 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                   1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                   2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                   3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                   4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                   5) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา (ชั้น ม.4 -ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรและผลการเรียนรวมเฉลี่ยพร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                   6) เรียงความหัวข้อ  “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในประชาคมอาเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”  โดยจัดส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ภายในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)    


       เรียน     คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

3.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
           สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง http://www.mfu.ac.th หรือ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738-9
 4.การรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
        ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 6,000 บาท โดย
          4.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาทาง http://www.mfu.ac.thหรือ http://www.admission.mfu.ac.th และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือ
ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post (ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556) ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          4.2 เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          4.3 ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันจันทร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2556 เท่านั้น(ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)  

  เรียน     คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 (ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ป.ตรี โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)  
หมายเหตุ
          1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
          2. ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ทุกกรณี
 5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว) ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ทาง http://www.admission.mfu.ac.th/หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391-6738-9
 6. เงื่อนไขอื่นๆ
          6.1 การรับนักศึกษาในโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ไม่เข้าร่วมการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
          6.2 มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้วให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admission)
          6.3 ผู้ที่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะไม่สามารถย้ายไปเรียนในสำนักวิชาอื่นได้
 
 ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร [ 142.74 KB] 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า