11.27.2555

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ 2556


รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ 2556

UploadImage


คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง (บุคคลทั่วไป) และโครงการพิเศษ 2 โครงการ (โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน)

คุณสมบัติทั่วไป
1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.  GPAX 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.50 ขึ้นไป
3 .  เป็นหญิง หรือชายโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
4 .  มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
     หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
     ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครโครงการพิเศษ
1. โครงการผู้ช่วยพยาบาล ศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
 
2. โครงการสร้างพยาบาลของชุมชน 
รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยผู้สมัครและบิดา-มารดา่มีภูมิลำเนาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ผู้ให้การสนับสนุน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
และมีหนังสือสัญญาการให้การสนับสนุนและข้อตกลงในการกลับไปปฏิบัติงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาล/สถานพยาบาลกับผู้สมัครเรียน 

กำหนดการ

สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครทางอีเมล์1 พฤศจิกายน 55 - 1 กุมภาพันธ์ 56
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้ายวันที่ 1 ก.พ.56 )
รับตรง ครั้งที่ 1

สมัครด้วยตนเอง
1 พฤศจิกายน 55 - 8 กุมภาพันธ์ 56
เวลา 8.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
17 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน15 กุมภาพันธ์ 56
  ทาง www.payap.ac.th
สอบข้อเขียน 5 วิชา
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนัดทั่วไป
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
แบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ Download
2 มีนาคม 56
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์8 มีนาคม 56
  ทาง www.payap.ac.th
สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย13 - 15 มีนาคม 56
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ29 มีนาคม 56
ทาง www.payap.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน1 - 5 เมษายน 56
ณ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


ค่าสมัคร 200 บาท

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.payap.ac.th/pyu_e-admission/


ดูรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/nursing56.html


เอกสาร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า