11.09.2555

เปิดคัดนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ปี 2555


เปิดคัดนักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ปี 2555


UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับนักศึกษาที่สนใจขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยนักศึกษาที่สนใจต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) การศึกษาเล่าเรียน   นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา สามารถคิดแก้ปัญหา และมีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2) การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน   นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความสามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทส และเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3) สุขภาพอนามัย   นักศึกษาต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพจิตดี และมีสุขนิสัยดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด

4) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม   นักศึกษาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของผย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย มีภาวะผู้นำ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   นักศึกษาต้องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

6) กิจกรรมและผลงานดีเด่น   นักศึกษาต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่น และหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น หรือชุมชนในวงกว้าง เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพ และแสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์

การสมัคร ให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายกิจการนักศึกษา ในสถาบันที่ศึกษาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลการสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า