11.08.2555

โครงการทุนนักกีฬาดีเด่น 2556 ม.กรุงเทพ 2556มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนด้านกิจกรรมกีฬา โดยการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาระดับชาติ เยาวชนทีมชาติ นักเรียนอาเซียน นักเรียนไทย กีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเข้าศึกษาต้อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นักเรียน นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านกีฬาการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ จึงจะได้รับทุนการศึกษา และสวัสดิการต่าง ๆ ฟรีตลอดหลักสูตรการศึกษา โดยจะจัดให้มีการ สอนเสริมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการสอนเสริมพิเศษก่อนการสอบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาการด้านการศึกษา พร้อมกับการพัฒนาการด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการที่นักกีฬาในโครงการทุนนักกีฬาดีเด่นจะได้รับ
• ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
• ได้รับสิทธิขึ้นรถโดยสารของมหาวิทยาลัยในการเดินทางระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ําไท และวิทยาเขตรังสิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้นักกีฬาที่ใช้บริการรถโดยสารของมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไข พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
• นักกีฬาในโครงการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มหาวิทยาลัยจะมอบเงินสนับสนุน แก่นักศึกษาที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและมหาวิทยาลัย
• นักกีฬาในโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการทํางานหารายได้เสริมระหว่างการศึกษา
เปิดรับสมัคร ๑  ตุลาคม   ถึงวันศุกร์ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ 
รายละเอียดทั้งหมด   http://ssao.bu.ac.th/images/stories/sports-ssao-2556/sports-ssao-2556.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า