11.05.2555

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2556


วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2555
สาขาที่เปิดสอน : (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of fine Art
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล(Creativity and Digital Media)
      -หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเกมส์(Computer Graphics and Games)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
   (1)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่                  3,000      บาท
   (2)  ค่าบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัย                  3,000      บาท
   (3)  ค่าบัตรนักศึกษา                                            100         บาท
   (4)  ค่าประกันของเสียหาย                                  3,000      บาท
   (5)  ค่าประกันอุบัติเหตุ                                        1,000      บาท
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียน เป็นแบบเหมาจ่าย ตามอัตราดังนี้
สาขาวิชา
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน
สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์
40,000
40,000
-
สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
40,000
40,000

ติดตามข้อมูลได้ที่

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า