11.09.2555

รับตรง โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2556 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ให?การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างแท้จริง และเป็นการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมให?มีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีการศึกษา 2556 

คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาป?ที่ 6 ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนที่สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนกีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสิงหบุรี ลพบุรี อางทองชัยนาท ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัคร   12-30 พฤศจิกายน 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า