11.02.2555

รับตรง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏเชียงราย


มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 2 ธันวาคม 2555 ดังนี้  
  สามารถสมัครได้ทางใดทางหนึ่งใน 4 ช่องทาง ดังนี้ 
         (1) สมัครโดยตรงที่หน่วยรับนักศึกษา นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถสมัครที่หน่วยรับนักศึกษา อาคารยุพราช -
  วิทยมงคล ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.30-16.00 น.
         (2) สมัครทางอินเตอร์เน็ต นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ทาง  http://admission.cru.in.th
         (3) สมัครผ่านโรงเรียนที่ศึกษา โดยโรงเรียนจะเป็นผู้คัดเลือกแล้วส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยฯ
         (4) สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายเอกสารการสมัครไปที่

ส่งถึง   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
 จังหวัดเชียงราย 57100
                  กรณีที่สมัครในช่องทางที่ 3 และ 4 ให้ดำเนินการภายใน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 โดยมหาวิทยาลัย
  จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ที่ต้นทางเป็นสำคัญ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า