11.08.2555

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย ม.เกษตรศาสตร์ 2556


จำนวนที่รับเข้าศึกษา จำนวนรับ 20 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภูมภาคต่างๆ ยกเว้นกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. มีความสนใจและความรู้ด้านวรรณคดีไทยเป็นพิเศษ
5. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระเบียบการสอบคัดเลือก
GAT 10%
7 วิชาสามัญ ภาษาไทย - สังคมศึกษา 40%
สอบวิชาเฉาพะทางวรรคดีไทย 50%
การสมัคร
1 พฤษศจิกายน ถึง  14 ธันวาคม 2555

ระเบียบการ  http://lit.human.ku.ac.th/_2012/5-nov-12/Recruit.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า