11.04.2555

ม.วลัยลักษณ์ แจก 200 ทุนให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี


ม.วลัยลักษณ์ แจก 200 ทุนให้ม.6 เรียนต่อปริญญาตรี


UploadImage

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสรรทุนการศึกษา "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทั้งประเทศ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย-วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ดังนี้

วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556

โดยเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร และนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนทุน 200 ทุน

มหาวิทยาลัยจะจัดสรรทุนการศึกษาโดยแบ่งเป็น

จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

จำนวน 100 ทุน จะจัดสรรให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่อื่น ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ (ยกเว้นภาคใต้)

คุณสมบัติของนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เป็นนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว

เป็นผู้ที่ครอบครัว มีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือ ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่าง ๆ

เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคฑัณฑ์ และมีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

เป็นการให้ทุนการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ นักศึกษาที่ขอย้ายหลักสูตรจะนับระยะเวลาการรับทุนตั้งแต่ปีแรกของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนกู้ยืมของรัฐบาล

การรับสมัคร

 รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2555

โดยส่งหลักฐานประกอบการสมัครให้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ

หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนที่นักเรียนที่กำลังศึกษา

โดยส่งหลักฐานการสมัครทางจดหมายให้มหาวิทยาลัยและประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 หากได้รับหลังจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่พิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยส่งถึง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80161

หมายเหตุ ให้วงเล็บมุมซองด้านล่างขวามือว่า "สมัครรับทุนการศึกษา ประเภททุนสร้างโอกาสฯ"

การรับสมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า