12.01.2554

สอบชิงทุน TEP-TEPE วิศวะ ธรรมศาสตร์


โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แจกทุนเรียนฟรีจำนวน 30 ทุน แบ่งเป็น

1. ทุนเต็มจำนวน ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นค่าหน่อยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ (เทอมละประมาณ 78,000 บาท)
2. ทุนบางส่วน ผู้ได้รับทุนได้รับยกเว้นเฉพาะค่าหน่อยกิต (เทอมละประมาณ 50,000 บาท)
โครงการ TEP&TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. มี 5 ภาควิชาดังนี้
1. Chemical Engineering
2. Mechanical Engineering
3. Electrical Engineering
4. Industrial Engineering
5. Civil Engineering

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ  ต้องยื่นใบเทียบวุฒิหรือใบรับพิจารณาเทียบวุฒิ ซึ่งออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 เท่านั้น

กำหนดการสมัคร

รายละเอียด
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ช่วงการสมัคร
3 ต.ค. 2554 – 2 ม.ค. 2555


อาจเปิดรับสมัครสอบครั้งที่สอง ในกรณีที่อาจมีผู้สละสิทธิ์หรือโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ โปรดติดตามจากเว็บไซต์ของโครงการฯwww.tep.engr.tu.ac.th
สรุปรายชื่อผู้สมัครที่ยืนยัน (submit) การสอบข้อเขียน
(พ.) 4 ม.ค. 2555***
สอบข้อเขียน
วิชาวิทยาศาสตร์ (09:00 - 10:30 น.),
วิชาภาษาอังกฤษ (11:30 - 13:00 น.), 
วิชาคณิตศาสตร์ (13:30 - 15:00 น.)

(ส.) 7 ม.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th
(อา.) 8 ม.ค. 2555
สอบสัมภาษณ์ (13:00 - 15.00 น.)
(ศ.) 13 ม.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์www.tep.engr.tu.ac.th
(จ.) 16 ม.ค. 2555
ช่วงการยืนยันสิทธิ์รับทุนและเข้าศึกษากับโครงการฯ
(โปรดอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด)***
(อ.) 17- (ศ.) 20 ม.ค. 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด
TEP&TEPE 2012 Admission Schedule
TEPE SCHOLARSHIP 2012

เว็บไซต์หลัก http://58.64.30.184/teptepe/main

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า