12.17.2554

รับตรงโดยวิธีพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2555


   


มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 โดยวิธีพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
1.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555 และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)                          ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  
รับสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555                 
รายละเอียด   amsoffice.kku.ac.th:50140/file/PEUVDM0M8IYF.docมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2555 เป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อให้การคัดเลือกนักเรียนตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรับสมัครและการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
1.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยมีภูมิลำเนาและรับการศึกษาจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และต้องผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี (โดยให้พิจารณาจากภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็นสำคัญ)

รับสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 รับสมัครภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
 รายละเอียด   amsoffice.kku.ac.th:50140/file/OWSFDM0M8J06.doc


กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า