12.21.2554

ขยายวันปิดรับสมัคร โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) มธ.


ขยายเวลากำหนดการการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555


จำนวนรับเข้าศึกษา 150 คน


หมายเหตุ: * ค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ไม่ได้รับคืนหากสละสิทธิ์
การสมัคร
1. สมัครเข้าศึกษา Online ทางเว็บไซด์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th
2. สมัครด้วยตนเองที่ โครงการ EBM ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท หรือ
3. สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี 500 บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่ โครงการ EBM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
Company code: 8708
Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301
Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
หลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
1. รูปถ่าย ขนาด 1-1.5 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 ที่โรงเรียนออกให้
5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน สามารถพิมพ์รายงานผลสอบแบบอัตโนมัติ (e-score) ซึ่งรายงานผลคะแนนจะควบคุมความเชื่อถือได้ด้วยการใช้ 2 –D Barcode
6. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
ผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันสอบอนึ่งการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2 วันทำการ
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะประพฤติ ตามระเบียบข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
3. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
4. จะต้องเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 รวม 5 ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50
หรือ
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50


เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. คะแนน SMART-I ประกอบด้วย
1.1 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
1.2 ความสามารถด้านการอ่าน
1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
1.4 ความสามารถด้านความรู้รอบตัว
หรือ
2. คะแนนทดสอบมาตรฐาน ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย
2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3
2.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6 ต้องยื่นคะแนน GAT + PAT 1 + PAT 3
หรือ
3. คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT (Scholastic Aptitude Test)
3.1 (SAT I) Scholastic Assessment Test
3.2 (SAT II) SAT Subject Tests
วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน Aptitude Test
2. สอบสัมภาษณ์ โดยการ
การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 90%) โดยพิจารณาจาก 3 ส่วน ดังนี้
1. เกรดเฉลี่ย 20 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 20 โดยค่าสูงสุดคือ 4.00 ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)
2. คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 30 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนัก เท่ากับ 30 ของคะแนนเต็ม)
3. คะแนนสอบ Aptitude Test 40 % ของคะแนนเต็ม
3. การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก
1. คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 2. (90%)
2. คะแนนสอบสัมภาษณ์ (10%)
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9 ต่อ 3250 , 3234, 3235
โทรสาร 0-2986-9547


http://www.ebm.engr.tu.ac.th
E-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า