12.16.2554

รับตรง ม.ขอนแก่น อินเตอร์


 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 25545
         จำนวนบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา
         -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
         -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
         -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 30 คน
         -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 50 คน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         บุคคลที่สมัครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กิจการระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทย หรือ
         2.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ
         เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
         ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สอบสัมภาษณ์ ได้แก่
         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของประเทศไทย และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
         ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามระบบการศึกษาของต่างประเทศ หรือ มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) 173 (Computer-based) 61 (Internet-based) หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน
         กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วแต่กรณีไป
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.ic.kku.ac.th/data/announcement/44Eng.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า