12.17.2554

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 2555รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 


         กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครสตรีโสด เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน พยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2555 โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้.
ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/
หมานเหตุ..สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

         - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว


         - เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี


         - มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้


         - มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม.


         - มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม


         - ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน


         - คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2 และ O-NET (คะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส03) จะต้องได้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30)

 กำหนดรับสมัคร 

         ตั้งแต่ 4 ม.ค. -18 มีนาคม 2555


         สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


         วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
         171/2 ม.2 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
         โทรศัพท์ 0 2534 8159, 0 2534 2648
         เว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า