12.21.2554

โครงการรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.) บางมด มจธ.


ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนดเปิดรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคฯ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา2555 มหาวิทยาลัยฯ จึงได้วางระเบียบการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ดังนี้

เกณฑ์การรับสมัคร
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในกรณีเทียบโอน หรือ
- มีผลการเรียน GPAX เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 3.00 (ไม่นับภาคเรียนสุดท้าย)
- มีคุณสมบัติอื่ นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นผู้ที่ ผ่ านการคัดเลือก ตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาที่เปิดรับและจ านวนที่รับ
ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
รหัสสาขา สาขาวิชา จ านวนรับ
1072 เทคโนโลยีก่อสร้าง 10 คน
1073 เทคโนโลยีอุตสาหการ 13 คน
1074 เทคโนโลยีไฟฟ้า 13 คน
1075 เทคโนโลยีเครื่องกล 10 คน 

 ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รหัสสาขา        สาขาวิชา                จ านวนรับ
  1076   เทคโนโลยีก่อสร้าง 10  คน
  1077 เทคโนโลยีอุตสาหการ 10  คน
  1078  เทคโนโลยีไฟฟ้า 13  คน
  1079   เทคโนโลยีเครื่องกล 10  คน
 
 
ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี
รหัสสาขา          สาขาวิชา                จ านวนรับ
  1081 เทคโนโลยีอุตสาหการ 13  คน
  1082  เทคโนโลยีไฟฟ้า 13  คน
  1083 เทคโนโลยีเครื่องกล 10  คน
 
 
 ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
รหัสสาขา          สาขาวิชา                จ านวนรับ
  1092 เทคโนโลยีไฟฟ้า 13  คน
  1093  เทคโนโลยีอุตสาหการ 13  คน
 
 
 ศูนย์การศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
รหัสสาขา         สาขาวิชา                จ านวนรับ
  1094 เทคโนโลยีก่อสร้าง 10  คน
  1095     เทคโนโลยีอุตสาหการ 13  คน
  1096     เทคโนโลยีไฟฟ้า 13  คน
  1097     เทคโนโลยีเครื่องกล 10  คน
รับสมัคร    7 ธันวาคม  ถึง 24 มกราคม 2555 
รายละเอียดทั้งหมด  http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/archives/2820

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า