12.09.2554

รายละเอียดการรับนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
          ด้วย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือการสร้างบุคลากรพร้อมทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์การทำงานจริงระหว่างเรียนและมีโอกาสได้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในโครงการความร่วมมือต่างๆ เช่น MFEC Group เป็นต้น หลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ๒.๑ เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          ๒.๒ เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง
          ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          ๒.๔ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          ๒.๕ ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ)
          ๒.๖ ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
          ๒.๗ เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคการศึกษา (GPAX) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕
          ๒.๘ เป็นผู้มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นด้านต่างๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เป็นต้น
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาฯสามารถเลือกได้ ๒ สาขาวิชา แต่ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในแผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ เลือกได้ ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และผู้สมัครจะต้องใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

          ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์ (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้น)
          ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          ๓. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
          ๔. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.๑ หรือ ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา (ชั้น ม.๔ -ม.๖ เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ย พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
          ๕. ใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อ ๒.๘)
๓.๑ กำหนดการรับสมัคร
          
สมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓.๒ ขั้นตอนการสมัคร
          
สมัครออนไลน์ (วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔)
               
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://itschool.mfu.ac.th หรือ http://www.admission.mfu.ac.th/

               - ผู้สมัครกรอกข้อมูลและเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัคร โดยสามารถเลือกสมัครได้ ๒ อันดับ ตามรายละเอียดและขั้นตอนที่กำหนด
               - ผู้สมัครกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้) โดยระบบจะคำนวณค่าสมัครให้เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
               - พิมพ์ใบสมัครและลงลายมือชื่อผู้สมัครและติดรูปถ่าย และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ๓๐๐ บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ (ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔) ดังรายชื่อต่อไปนี้
               ๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
               ๒. ธนาคารกรุงไทย
               ๓. ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
              - เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
              
- ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
              
๑. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อพร้อมทั้งเลือกสถานที่สอบ เชียงราย หรือ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น

              ๒. สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับจากธนาคาร และ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
              ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
              ๔. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
              ๕. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  (รบ.๑หรือ ปพ.๑) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๕ ภาคการศึกษา(ชั้น ม.๔ -ม.๖ เทอม ๑) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร และผลการเรียนรวมเฉลี่ยพร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
              ๖. ใบรับรองหรือหลักฐานการเข้าร่วมหรือได้รับรางวัลความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)ส่งไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
เรียน     คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด
             อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
            (ใบสมัคร ป.ตรี โควตาพิเศษ)


๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทาง http://itschool.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒
๕. การสอบคัดเลือก
          สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕
          สถานที่สอบ  - เชียงราย สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
          (กำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก)         
๖. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
          วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ทาง http://itschool.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒
๗. การรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าศึกษา
          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องรายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา ๖,๐๐๐ บาท โดย
          ๗.๑ ผู้สมัครสั่งพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาทาง http://itschool.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th/ และนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post(ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔) ดังรายชื่อต่อไปนี้
          ๑. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
          ๒. ธนาคารกรุงไทย
          ๓. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay@Post)
          ๗.๒ เมื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษา พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระค่ายืนยันการเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)
          ๗.๓ ผู้ยืนยันการเข้าศึกษาส่งใบยืนยันการเข้าศึกษาและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕เท่านั้น (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
หมายเหตุ
๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่ส่งใบยืนยันการเข้าศึกษาและไม่ชำระเงินค่ายืนยันการเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
๒. ค่ายืนยันการเข้าศึกษา ๖,๐๐๐ บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
๓. ผู้ที่รายงานตัวยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จะต้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย Download แบบฟอร์มใบแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทาง http://www.admission.mfu.ac.thส่งไปยังส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมให้และไม่รับการยื่นขอถอนการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในภายหลัง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
          สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันการเข้าศึกษาแล้ว) ในวันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ http://itschool.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th/หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๙๑๖๗๔๑-๒


                                              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                          ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน ๒๕๕๔


                                                                                                               (รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา)
                                                                                                   รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                                          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า