12.21.2554

รวมโครงการที่เลื่อนการรับสมัคร ม.เกษตรศาสตร์ 2555


สามารถติดตามข่าวสารได้ที่หน้าเว็บหลัก   http://www.registrar.ku.ac.th/index.php

โครงการหมดเขต 
โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 255523 ธค
โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 255523 ธค
โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 255528 ธค
การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 255522 ธค ถึง 30 ธค
การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 255522 ธค ถึง 30 ธค
การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 255522 ธค ถึง 30 ธค
รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25556 มค
โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 255531 มกราคม
โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
โครงการเพชรนนทรี คณะวิทยาศาสตร์ สอวน พสวท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2555
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2555
การสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 255515 กุมภาพันธ์

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า