12.01.2554

รับตรง(แบบพิเศษ) รอบที่ 2 จุฬาฯ 2555


 
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) (รายละเอียด)new2(29 พ.ย.54)
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัครnew2 (29 พ.ย. 54)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า