ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร โ่ครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (ครั้งที่ 2)

กำหนดการสอบ Update 29 พ.ย. 54

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตร
เข้าสู่ระบบรับสมัคร