12.17.2554

ทุนความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส จำนวน 2 ทุน ม.รังสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le français จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Vive le français 2011 ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตจัดขึ้น
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 2.75
2. ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วไป จำนวน 1 ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ประสงค์จะศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (เปิดรับทั้งนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส หรือแผนการเรียนอื่นๆ ทั้งที่มีและไม่มีพื้นความรู้ภาษาฝรั่งเศส)
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
3. มีใจรักในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3 ปีไม่น้อยกว่า 2.75
ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็น ทุนการศึกษาแบบครึ่งจำนวน 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี โดยผู้ขอรับทุนดังกล่าวไม่สามารถขอย้ายสาขาวิชา หรือย้ายคณะได้ ทั้งนี้ จะต้องนำหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองความประพฤติ จำนวน 1 ฉบับ (จกหมายรับรองจากครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสหรือจากผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งไม่ใช่บุคคลในครอบครัว)
6. ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
เอกสารทุกชุดต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ โดยการโหลดใบสมัครจาก http://www.rsu.ac.th/ แล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ครบถ้วน ถึงภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอุไรรัตน์ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (ในวันและเวลาราชการ) ถือวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ หรือ สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ห้อง 3-204 อาคารอุไรรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2555 (ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 02 997 22 00 ต่อ 1099 และ 1346

ดาวน์โหลดใบสมัคร
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า