12.17.2554

ระเบียบการรับตรงและโควตา ม.บูรพา 2555 ฉบับเปลี่ยนแปลง


ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภทรับตรงทั่วประเทศ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 นี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)คะแนนสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT) และคะแนนสอบวิชาสามัญโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ สามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โดยภาคปกติรับจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าใหม่
 
การสมัครคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติ ครั้งที่ 1 จำนวน2,065 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 1,817 คน และจำนวนรับภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 จำนวน 566 คนครั้งที่ 2 จำนวน 411 คน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จำนวน 4,859 คน 
การสมัครรับตรง ครั้งที่ 1
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ
รับสมัคร 23 ธ.ค. 2554 – 15 ม.ค. 2555
การสมัครรับตรง ครั้งที่ 2 
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX , GAT, PAT และวิชาสามัญ
รับสมัคร 10 ก.พ. - 7 มี.ค. 2555
ระเบียบการรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
   - ระเบียบการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด คลิกที่นี่ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) 
   - ระเบียบการรับตรงทั่วประเทศ คลิกที่นี่ (ฉบับเปลี่ยนแปลง) 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า