12.17.2554

ชื่อโพสต์รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น


ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะ รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2554 โดยมีเกณฑ์และรายละเอียดต่อไปนี้
สาขาที่เปิดได้แก่
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  80 คน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  80  คน
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  80
รับสมัคร 3 มกราคม 2555 ถึง 2 มีนาคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.cs.kku.ac.th/regis/reg_first.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า