12.17.2554

รับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ เกษตรศาสตร์


 เนื่องด้วย โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนานาชาติ(Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากน้า ท่วม โครงการฯ จึงขยายวนั เปิ ดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการรับตรง คร้ังท่ี1 /2555 ไปอีก 1 เดือนโดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ต้งัแต่บดัน้ี- 31 ธันวาคม 2554 ที่เว็บไซต์ www.taip.agr.ku.ac.th

คณุ สมบตัขิองผ้สูมัคร
1. คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า จากทุกสาขา
2. มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ TOEFL ในระดับเทียบเท่า หรือ SAT 1100  ขึ้น หรือสอบผ่านวิชา ภาษาอังกฤษที่โครงการฯ จัดสอบ 
รายละเอียด  http://www.ku.ac.th/kunews/news54/12/taip1_55.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า