12.30.2554

ทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2555


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดศักราชการศึกษาใหม่ มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 50 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกแขนงสาขาวิชา พร้อมนำเสนอ Portfolio ผลงานสร้างสรรค์ รอบที่ 1: วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 รอบที่ 2: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงที่วันที่ 14 มีนาคม 2555

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทุน BU CREATIVE ของมหาวิทยาลัย
 3. กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จะได้รับทุนตั้งแต่เริ่มมีผลงาน สร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE และจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา
  เงื่อนไขการรับทุน
 1. ต้องลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาของแต่ละคณะวิชาที่กำหนดไว้ในคู่มือวางแผนการเรียน
 2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักศึกษาต้องรายงานผลการเรียน และรายงานผลงานแก่คณะกรรมการ ทุน BU CREATIVE เพื่อพิจารณาในการให้ทุนในปีการศึกษาต่อไป โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่างศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ต่ำกว่า 2.00 เมื่อสิ้นปีการศึกษา หากไม่เป็น ตามเงื่อนไขดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษา จนกว่าจะทำคะแนนเฉลี่ยสะสม
  ได้ 2.00 ขึ้นไป เมื่อสิ้นปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
 3. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
 4. ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
  เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่มีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์
 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
 7. เรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เรื่องที่ตนเองมีความสนใจ หรืออยากสร้างสรรค์มากที่สุดการสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งสองวิทยาเขต หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
Download ใบสมัครทุน BU CREATIVE


sc-petch

โครงการทุนประกายเพชร เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถโดดเด่น และมีความประพฤติดี เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพัน โดยจะให้ทุนเรียนฟรีพร้อมเงินเดือนประจำตลอดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 (ถ้ามี) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
4. ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
5. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
6. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 


มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทุนนักกีฬา (โครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น) โดยนักกีฬาในโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และสวัสดิการอีกมากมาย อาทิ ชุดสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน สิทธิขึ้นรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต ทั้งนี้จะคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาที่โดดเด่น เช่น นักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยเข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถจากโรงเรียนเดิม เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา สร้างความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา

เงื่อนไขการรับทุน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ 4 ปีครึ่ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อศศ. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
2. เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ
3. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ
4. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

ขั้นตอนในการสมัครเป็นนักกีฬาในโครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น
1. นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. สอบข้อเขียนด้านวิชาการเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป และนักกีฬาที่สอบผ่านข้อเขียนด้านวิชาการแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา
3. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะกีฬา
4. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
2. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)การสมัคร
สมัครด้วยตนเองที่แผนกกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00น.)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า