5.28.2556

รวมรับตรงหลัง Admissions 2556 พลาดไม่ได้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556 รอบ2  หมดเขต 22พฤษภาคม 2556
- รับตรง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) ม.เกษตรฯ 56 หมดเขต 15 กรกฎาคม 2556

รับตรง คณะวิศวะฯ ม.เกษตรฯ กำแพงแสน รอบที่ 2 (ภาคพิเศษ) 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รอบที่ 2 2556   หมดเขต 14 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ รอบ 3 ม.บูรพา 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ม.บูรพา ครั้งที่ 2 2556 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหมดเขต 23 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (PPE) มธ. 56 หมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ iPEN-iEE ม.ธรรมศาสตร์ 2556 หมดเขต 10 พ.ค. 2556
โครงการพิเศษ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 12 พ.ค. 2556
รับตรง โครงการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 14 พ.ค. 2556
โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หมดเขต 16 พ.ค. 2556
-  รับตรง รอบที่ 2 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรปริญญาตรีควบโท 5 ปีหมดเขต 16 พ.ค. 2556
รับตรง อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หมดเขต 31 พ.ค. 2556จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิศวกรรมนาโน นานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556
รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2556 หมดเขต 15 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา 2556 ภาคปกติ รอบ3 หมดเขต 20 พ.ค. 2556
-  รับตรง รอบสุดท้าย โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ (ภาคสมทบ) หมดเขต 16 พ.ค. 2556
รับตรง ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมดเขต 31 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รอบที่4 ปีการศึกษา 2556 หมดเขต 23 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับตรง โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2557 หมดเขต 26 ก.ค. 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับตรง ม.อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร รอบที่ 3 ปี 2556 หมดเขต 19 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยมหิดล
รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล 2556 รอบที่ 3 หมดเขต 13 พ.ค. 2556
รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ปีการศึกษา 2556รอบที่ 2 หมดเขต 12 ก.ค. 2556


มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมดเขต 13 พ.ค. 2556มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รับตรง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครหมดเขต 11 พ.ค. 2556 หมดเขต 11 พ.ค. 2556


วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รับตรงรอบพิเศษ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ หมดเขต 13 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับตรง สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพหมดเขต 14 พ.ค. 2556
รับตรง เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 17 พ.ค. 2556
รับตรง เพิ่มเติม วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หมดเขต 21 พ.ค. 2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการสมทบพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หมดเขต 15 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษา กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หมดเขต 15 พ.ค. 2556

มหาวิทยาลัยนครพนม 
รับตรง รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยนครพนม  หมดเขต 16 พ.ค. 2556


 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หมดเขต 16 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยราชธานี
-  รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี หมดเขต 20 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หมดเขต 20 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
-  รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยหัวเฉียว(สายวิทย์สุขภาพ) หมดเขต 12 พ.ค. 2556


มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
รับตรง รอบหลัง Admissions  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หมดเขต 31 พ.ค. 2556


 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ หมดเขต 31 พ.ค. 2556


ม.เกษตรศาสตร์จิตวิทยา (ภาคพิเศษ)120 ที่นั่ง12 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)100 ที่นั่ง12 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตร30 ที่นั่ง10 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.มหิดลคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร50 ที่นั่ง13 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)200 ที่นั่ง14 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.บูรพารับตรงทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ)970 ที่นั่ง14 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.เชียงใหม่วิศวกรรมระบบสารสนเทศ15 ทีนั่ง10 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.พระจอมฯ พระนครเหนือทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ)535 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
จุฬาฯวิศวกรรมนาโน (นานาชาติ)30 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
จุฬาฯวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ)30 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม160 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)200 ที่นั่ง16 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท)30 ที่นั่ง16 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.สงขลานครินทร์วิเทศศึกษา (5 สาขาวิชา)100 ที่นั่ง17 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.มหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์ (ระบบพิเศษ)325 ที่นั่ง17 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.วลัยลักษณ์วิศวกรรมซอฟต์แวร์50 ที่นั่ง17 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.อุบลราชธานีสารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี150 ทีนั่ง19 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์อินเดียศึกษา80 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทาทุกคณะ (ภาคพิเศษ)900 ที่นั่ง20 มิ.ย.56คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์        เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)100 ที่นั่ง 22 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์40 ที่นั่ง17 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ)100 ที่นั่ง21 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ30 ที่นั่ง14 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลพระนครคณะวิศวกรรมศาสตร์122 ที่นั่ง16 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลพระนครคณะศิลปศาสตร์40 ที่นั่ง7 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร70 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิรับตรงรอบ 2 ทุกคณะ1,465 ที่นั่ง14 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์80 ที่นั่ง22 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลบางพระรับตรงรอบ 2 ทุกคณะ745 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏพระนครรับตรงรอบ 2 ทุกคณะ560 ที่นั่ง9 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏธนบุรีเปิดรับ 5 คณะ800 ที่นั่ง23 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์เปิดรับ 6 คณะ 32 สาขาวิชา540 ที่นั่ง23 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯเปิดรับ 4 คณะ 60 สาขาวิชา1,711 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.กรุงเทพเปิดรับ 45 หลักสูตร1,580 ที่นั่ง5 มิ.ย.56คลิกที่นี่
ม.หอการค้าไทยเปิดรับ 8 คณะ3,765 ที่นั่ง16 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ศรีปทุมเปิดรับ 9 คณะ385 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดรับ 13 คณะ 39 สาขาวิชา800 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.รังสิตเปิดรับ 27 คณะ2,840 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.หัวเฉียวเฉลิมฯทุกคณะ2,320 ที่นั่ง23 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.เทคโนโลยีมหานครทุกคณะ240 ที่นั่ง23 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.รามคำแหงทุกคณะ-13 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด3 คณะ1,720 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ200 ที่นั่ง20 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม400 ที่นั่ง20 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์80 ที่นั่ง9 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทาคณะวิทยาศาสตร์120 ที่นั่ง20 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ)200 ทีนั่ง20 พ.ค.56คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาชีวอนามัยและความปลอดภัย40 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์80 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาธารณสุขศาสตร์30 ที่นั่ง10 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม160 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
สวนสุนันทานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ)200 ที่นั่ง16 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.บูรพาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)100 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราชทุกคณะ-20 มิ.ย.56คลิกที่นี่
ส.เทคโนโลยีปทุมวันคณะวิศวกรรมศาสตร์600 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.นครพนมรับตรง (รอบ 2) ทุกคณะ1,498 ที่นั่ง31 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.นราธิวาสราชนครินทร์รับตรง (รอบ 2) ทุกคณะ809 ทีนั่ง10 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.อุบลราชธานีบริหารธุรกิจ/การตลาด50 ที่นั่ง15 พ.ค.56คลิกที่นี่
ม.อุบลฯ (มุกดาหาร)
ม.ขอนแก่น
บัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
900 ที่นั่ง
155 ที่นั่ง
19 พ.ค.56
13 พ.ค.56
คลิกที่นี่
คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจากหลายๆเว็ปไซต์ ^^ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า