5.29.2556

รับตรงหลังแอด มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโวฒ ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ประจําปำการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2556 
ระเบียบการ  http://admission.swu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า