5.07.2556

รับตรง56 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาสถิติ ม.เกษตรศาสตร์ 2556เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2556 สาขาสถิติ ภาคพิเศษ
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและค่าสมัคร 500 บาท ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 พ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์ 13 พ.ค. 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 พ.ค. 2556
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 20 พ.ค. 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น.
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
    สายสามัญหรือเทียบเท่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด พร้อมฉบับจริง
6. สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET (ถ้ามี)
7. สำเนาใบแจ้งผลการสอบ GAT (สามารถใช้ผลการสอบ GAT ครั้งที่ 2/2555 หรือ 1-2/2556)
8. สำเนาใบแจ้งผลการสอบ PAT (สามารถใช้ผลการสอบ PAT ครั้งที่ 2/2555 หรือ 1-2/2556)

สถานที่รับสมัคร
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ สาขาสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (SMC) ชั้น 4
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 4511, 4506 หรือ 08 9136255
ดาวน์โหลด ใบสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า