5.15.2556

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2556


คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
วิทยาศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิตคณิตศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2. มีผลการสอบวัดความรู้ของส านักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป็นโรคร้ายแรง
5. ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
6. น้ าหนัก ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 70 กิโลกรัม
กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 พฤษภาคม 2556
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอธิการบดี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. สมัครผ่านทางทีมงานอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th ส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครสอบ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือผ่าน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 ม.2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 
ระเบียบการ  http://bkkthon.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า