5.10.2556

รับตรง56 โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต


โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2556 (รอบที่2)
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  เป็นวิทยาเขตนานาชาติขนาดกลาง  และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค ที่มีความเข้มแข็งทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว  และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา  ตามรายละเอียดดังนี้
  
     คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
GPAX          
6 ภาคการศึกษา
(เกณฑ์ขั้นต่ำ)
GPA 6 ภาคการศึกษา (เกณฑ์ขั้นต่ำ)
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การบริการและการท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


2.75


-2.50


3.00

*เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


2.25

2.25

2.25

2.25

*คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับเฉพาะสายวิทย์-คณิต เท่านั้น
กำหนดการรับสมัคร
14 –23 พฤษภาคม 2556                   นักเรียนกรอกใบสมัครพร้อมแนบไฟล์หลักฐานและเอกสาร
                                       ประกอบการสมัคร ส่งไปที่
                                E-mail : phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th 
หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   
         25 พฤษภาคม 2556      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์    
                                                http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
         28  พฤษภาคม 2556                สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                                                วิทยาเขตภูเก็ต  เวลา 09.00 น.
         31 พฤษภาคม 2556          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ 
                                                http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
                                                และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดชื่อออก
                                                จากการสอบอื่น ๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม               ดูได้ที่     www.phuket.psu.ac.th       
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.phuket.psu.ac.th/student_addmissions
ติดต่อสอบถาม                      076-276050-1 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า