5.15.2556

รับตรง56 ม.รังสิต 2556 แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ : แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสมผ่าน (GPA.)

ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2556

รับสมัครเรียนทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 

รับสมัครเรียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา
   1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)
   2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
   3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ
   4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ.7)จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ยังไม่จบชั้น ม.6)
   5. ผู้สมัครเรียนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !

56013
คณะ/วิทยาลัยที่สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ประกอบด้วย
คณะพยาบาลศาสตร์ : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA 2.75 ขึ้นไป มีผลการเรียน หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 40%56013
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องการพยาบาลที่มีความสามารถทางด้านภาษาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ ASIAN จึงให้ผู้สมัครเลือกภาษาตามหลักสูตรที่เปิดสอน โดยระบุ รหัสสมัคร ดังนี้
รหัส 0302 พยาบาลศาสตร์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
รหัส 0303 พยาบาลศาสตร์ (Exchange Program)
รหัส 0304 พยาบาลศาสตร์ (ภาษารัสเซีย)
รหัส 0305 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอารบิค)
รหัส 0306 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาญิ่ปุ่น)
รหัส 0307 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
รหัส 0308 พยาบาลศาสตร์ (ภาษาพม่า)
รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 -14 พฤษภาคม 2556 (กรณีที่ยังรับนักศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด)
หมายเหตุ : รอบที่รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 120 คน ที่คณะพยาบาลศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1443,1489

คณะเทคนิคการแพทย์ : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ GPA รวม 3.00 ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 50% หรือมีคะแนน PAT2 40% 56013
รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ : รอบที่รับสอบสัมภาษณ์ รอบละ 80 คน ที่คณะเทคนิคการแพทย์ ตึก 4 ชั้น 3

คณะกายภาพบำบัด : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป และมีส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป หรือมีคะแนน GAT 30% หรือมีคะแนน PAT2 25%56013
รอบที่ 4 สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่คณะกายภาพบำบัด ตึก 4 ชั้น 5

คณะวิทยาศาสตร์์ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป56013

คณะการแพทย์แผนตะวันออก : รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA รวม 2.50 ขึ้นไป 56013
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ : สาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน รับผู้ที่จบ ม.6 สายวิทย์ GPA 2.50 ขึ้นไป สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยทางวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์56013

สถาบันการบิน : รับผู้ที่จบ ม.6 GPA 2.00 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 26 ปี ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160 ซม.56013
รอบที่ 5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลสอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
รอบที่ 6 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ประกาศผลสอบ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
หมายเหตุ : ทุกรอบรับสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่สถาบันการบิน ชั้น 12M อาคาร 11

สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เกรดเฉลี่ย สมัครได้เลย ตั้งแต่ GPA 2.00 ขึ้นไป มีดังนี้ 56013
คณะวิทยาศาสตร์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
  + สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะทัศนมาตรศาสตร์
  + สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  + สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  + สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย
  + สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
  + สาขาวิชาระบบสารสนเทศเอนเทอร์ไพรส์
  + สาขาวิชาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี
  + สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  + สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  + สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  + สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  + สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  + สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
  + สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Unified Program)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Unified Program)
  + สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Unified Program)

คณะศิลปะและการออกแบบ 
  + สาขาวิชาศิลปภาพถ่าย
  + สาขาวิชาออกแบบภายใน
  + สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
  + สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
  + สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน์

คณะดิจิทัลอาร์ต
  + สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
  + สาขาวิชาวิชชวลเอฟเฟ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร
  + สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
  + สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

คณะบัญชี
  + สาขาวิชาบัญชี
  + สาขาวิชาบัญชี (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะบริหารธุรกิจ
  + สาขาวิชาการจัดการ
  + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  + สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  + สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  + สาขาวิชาการตลาด
  + สาขาวิชาการจัดการทรัยพยากรมนุษย์
  + สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  + สาขาวิชาการตลาด (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)
  + สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (สำหรับผู้จบ ปวส.)

คณะเศรษฐศาสตร์
  + สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ 
  + สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  + สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  + สาขาวิชาภาษาจีน
  + สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  + สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

คณะนิเทศศาสตร์
  + สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  + สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  + สาขาวิชาการโฆษณา
  + สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  + สาขาวิชาวารสารศาสตร์
  + สาขาวิชาสื่อสารการแสดง
  + สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  + สาขาวิชามัลติมีเดีย
  + สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา

คณะนิติศาสตร์ 
  + สาขาวิชานิติศาสตร์
  + สาขาวิชานิติศาสตร์ (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
  + สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  + สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
  + สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
  + สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
  + สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
  + สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร
  + สาขาวิชารัฐศาสตร์

International College 
  + Philosophy, Politics and Economics Program
  + International Business Program
  + Information and Communication Technology Program
  + Communications Arts Program
  + International Relations and Development Program
  + Asian Business Management Program
  + International Marketing and Onlone Business Program
  + International Hospitality Management Program
หมายเหตุ
  - ตารางประมาณการค่าใช้จ่าย-ค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
  - ประมาณค่าใช้จ่าย สำหรับแต่ละภาคการศึกษาที่ 1/2556

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
  - ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัย
  - ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำมิโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2-3 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
  -  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า หรือการศึกษาอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
วิธีการสมัคร
-  ผู้สมัครเรียนสามารถยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น.-16:30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครเรียน ชุดละ 300 บาทจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 พร้อม Print ใบสมัคร Online แล้วมานำยื่นที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง 301 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครเรียน 300 บาท จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
เอกสารประกอบการรับสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ ใบสมัคร Online (ถ้าลืม..เลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556)
-  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
- สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : 02-791-5509 สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนักงานรับนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น.
ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 301
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา เวลา 08.30 - 16.30 น.

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า