5.29.2556

รับตรง56 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2556

UniGang : คณะทันตแพทย์แนะนำให้โทรถามดีกว่าว่าเหลือที่นั่งจริงๆเท่าไหร่
คณะสัตวแพทย์ ได้รับรองแล้วนะครับ แต่แบบมีเงื่อนไง  ลองโทรไปถามความคืบหน้าอุปกรณ์ โรงพยาบาลสัตว์มีพร้อมไหม


วันรับสมัคร ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. สาเร็จการศึกษาไม่ตากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนสะสม ไม่ตากว่า ๒.๐๐ จากสถาบันการศึกษาที กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
๒. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรคสาหรับการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเมื อสาเร็จการศึกษา
๓. ไม่มีพฤติกรรมเสื อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจาคุก หรืออยู่ระหว่างคดีอาญา
๔. มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละคณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า