5.09.2556

เด็กเตรียมฯซิวที่ 1 แอดมิชชัน เข้ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ด้านเภสัชฯ มธ.แข่งขันเยอะสุด


UploadImage

สอท.ประกาศแอดมิชชันวันนี้ เผยมีที่นั่งรองรับเด็กได้อีก 64,104 ที่นั่ง ด้านเภสัชฯ มธ.คว้าคณะที่มีคนแข่งขันสูงสุด อัตราส่วน 1:57 ส่วนเด็กเตรียมอุดมซิวคะแนนแอดมิชชันสูงสุด สอบได้รัฐศาสตร์ จุฬาฯ “สมคิด” ย้ำเป็นกำลังใจให้ นร.ที่พลาดหวัง ชี้ยังมีสถาบันอื่นรอรับ ขอทุกคนตั้งใจ
 
       วันนี้ (9 พ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกระบบแอดมิชชันกลางประจำปีการศึกษา 2556 ว่า สอท.จะประกาศผลแอดมิชชันกลาง ปี 2556 ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และเว็บไซต์พันธมิตร ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าดูผลได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันนี้ ทั้งสำหรับปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค.จำนวน 83,955 คน จากจำนวนที่นั่งรับได้ 148,059 คน โดยยังเหลือที่นั่งว่างในสถาบันอุดมศึกษา 64,104 ที่นั่ง เพราะนักเรียนจำนวนหนึ่งผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย และระบบรับตรงผ่านเคลียริงเฮาส์ ร่วมกันของ สอท.และมหาวิทยาลัยเอกชน ไปจำนวนหลายหมื่นคน
       
       สำหรับคณะ/สาขาที่มีการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรก คือ อันดับที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับ 28 คน ผู้สมัคร 1,597 อัตราส่วน 1:57 อันดับที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.4 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวนรับ 35 คน 1,829 คน 1:52 อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) จำนวนรับ 10 คน จำนวนผู้สมัคร 523 คน อัตราส่วน 1:52 อันดับ 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จำนวนรับ 25 คน จำนวนผู้สมัคร 1,249 คน อัตราส่วน 1:50 อันดับ 5 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มก.จำนวนรับ 10 คน จำนวนผู้สมัคร 471 คน อัตราส่วน 1:47
       
       อันดับ 6 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บ.) จำนวนรับ 30 คน จำนวนผู้สมัคร 1,341 คน อัตราส่วน 1:45 อันดับ 7 คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) จำนวนรับ 27 คน จำนวนผู้สมัคร 1,212 คน อัตราส่วน 1:45 อันดับ 8 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร มก.จำนวนรับ 35 คน จำนวนผู้สมัคร 1,514 คน อัตราส่วน 1:43 อันดับ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) รับ 20 คน จำนวนผู้สมัคร 820 คน อัตราส่วน 1:41 และอันดับ 10 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ม.บ.จำนวนรับ 20 คน จำนวนผู้สมัคร 812 คน อัตราส่วน 1: 41
       
       ศ.ดร.สมคิด กล่าวต่อว่าสำหรับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ในระบบแอดมิชชันกลางปี 56 ใน 11 คณะ มีดังนี้ 1.นายสุธิวิชญ์ สร้อยสุวรรณ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 94.29 สอบได้คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.น.ส.พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 90.06 สอบได้คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 3.น.ส.ฌานิกา เลิศชัยวรกุล จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 89.89 สอบได้คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 4.น.ส.ชนม์นิภา นิ่มธุภะริยะ จากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้ร้อยละ 87.83 สอบได้คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 5.น.ส.ณิชนันทน์ ขันทะยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร้อยละ 86.62 สอบได้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ 6.นายวีรประพันธ์ กิติพิบูลย์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ร้อยละ 85.72 สอบได้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 7.นายธนดล หิรัญวัฒน์ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร้อยละ 84.12 สอบได้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 8.นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ จากโรงเรียนจิตรลดา ได้ร้อยละ 82.03 สอบได้คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 9.นายจิรวัฎ สมรักษ์ จาก โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ได้ร้อยละ 80.51 สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 10.น.ส.ธันย์ชนก กล้าณรงค์ จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร้อยละ 80.28 สอบได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตรืและการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ และ 11.น.ส.เวธกา อภิภัทรานันต์ จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา ได้ร้อยละ 80.21 สอบได้คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
       
       “คณะที่มีการแข่งขันสูงแต่ละปี มีปัจจัยแตกต่างกัน อย่างเช่นปีนี้คณะเภสัชศาสตร์ มธ.มีเด็กเลือกเยอะเป็นอันดับ 1 เพราะเปิดเป็นปีแรก และไม่มีคะแนนเปรียบเทียบ ดังนั้นเด็กจึงคิดว่ามีโอกาสจะได้สูง ขณะที่คณะ/สาขา ที่คะแนนต่ำในปีที่แล้ว ปีนี้เด็กก็เลือกเยอะ เพราะคิดว่ามีโอกาสจะสอบได้ ซึ่งขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคน และขอชื่นชมนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละคณะวิชาที่ผ่านระบบแอดมิชชันกลาง ทั้งนี้แม้ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกจะสมหวังได้คณะที่ต้องการ ความหวังของประเทศก็คือ นักเรียนนักศึกษาเรียนได้จนจบ และมีความรู้อย่างเต็มที่สามารถนำความรู้ที่ได้มารับใช้สังคมอย่างเต็มที่ สำหรับนักเรียนที่พลาดหวังก็ขอเป็นกำลังใจให้ได้เลือกเรียนคณะวิชาที่สนใจในมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเปิดรับเพิ่มเติม ขอให้ทุกคนมีความหวังและทุ่มเทกำลังตั้งใจเรียนให้เต็มที่” ศ.ดร.สมคิด กล่าวและว่า ทั้งนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนสูงต่ำของแต่ละคณะ/สถาบันได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทาง www.cuas.or.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า